Wat is er aan te doen?

Wat is er aan te doen?

Herkent u boven genoemde problemen bij uw kind dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Na aanmelding zullen we samen met u al d eerst bekijken wat er precies aan de hand is. Er zullen testen en observaties worden afgenomen en er zal meestal ook gevraagd worden een lijst in te vullen. Desgewenst kunnen ook de school of andere hulpverleners bij de behandeling worden betrokken.

In de therapie wordt veel gebruik gemaakt van spelmateriaal dat de verwerking van zintuiglijke informatie stimuleert. Er wordt gekeken op welke gebieden problemen bestaan en welke zintuiginformatie juist gestimuleerd of beperkt moet worden. Er kan samen met u en uw kind gekeken worden welk ‘Zintuiglijk Activiteiten Programma (ZAP)’ voor het kind zinvol is, zodat hij of zij ook thuis kan profiteren van een andere benadering. Over het algemeen wordt de therapie op een speelse manier aangeboden. Het kind heeft inbreng in de activiteiten, en kan zo ook laten zien wat het wèl kan.

Behandeling is geschikt voor kinderen waarbij tijdens de screening door de SPD-therapeut gebleken is dat het de SI-problematiek is die uw kind in het dagelijks leven en de ontwikkeling belemmert.

Wij hanteren drie behandel/adviestrajecten, namelijk:

  • Kort adviserend traject SPD;
  • Kort behandel traject SPD;
  • Intensief behandeltraject SPD.

Belangrijk om te weten is dat tijdens de verschillende behandel/adviestrajecten, het coachen van ouders, kind en school centraal staat. Het is ons doel om u de expert te maken in de SPD problematiek.

Wanneer uit de screening gebleken is dat de SI-problematiek niet op de voorgrond staat, is behandeling door de SPD-therapeut niet de juiste keuze op dit moment. In dat geval wordt uw kind, in overleg met u, doorverwezen.

Kort adviestraject SPD

Het kort adviserend traject is gericht op het adviseren van u als ouder en waar zinvol school door middel van coaching. Uw kind wordt in dit traject (na de screening) niet behandeld. In maximaal vier gesprekken krijgt u informatie en adviezen over het omgaan met SPD in de dagelijkse praktijk.

Door informatie-uitwisseling tussen u en de SPD therapeut wordt bepaald welke manier van handelen aansluit bij uw gezin. U krijgt geen standaard handleiding, maar meer inzicht in de problematiek en de wisselwerking tussen het gedrag van uw kind en de reactie van de omgeving. Het doel is dat u, en waar nodig school, handvatten krijgen om adequaat om te kunnen gaan met de sensorische uitdagingen van uw kind in de dagelijkse praktijk.

Kort behandeltraject SPD

Het kort behandeltraject is een uitbreiding op het kort adviserend traject SPD. Dit betekent dat naast dat er gekeken wordt naar het uitbreiden van het inzicht en bepalen op welke manier er door u en de omgeving het best gehandeld kan worden, ook uw kind betrokken wordt.

In maximaal negen afspraken wordt onderzoekend behandeld. Dit betekent dat samen met u strategieën in de praktijk geoefend worden en het effect hiervan bekeken wordt. Op deze manier ontvangt u extra handvatten om in de praktijk mee aan de slag te gaan.

Intensief behandeltraject

Bij het intensieve behandeltraject wordt uw kind gedurende drie à vier maanden één á twee keer per week gezien. Het behandelen van uw kind wordt afgewisseld met meerdere coachingsgesprekken met u. Ook kan er waar nodig een school of huisbezoek plaatsvinden.

Bij zowel het kort en het intensief behandelend traject kan er in overleg met u een gecombineerd behandelteam betrokken worden. Dit betekent dat bij het oefenen, therapeuten op dat specifieke gebied betrokken worden. Afhankelijk van de leidende problemen als gevolg van SPD bij uw kind, kunnen dit naast de kinderfysiotherapeut een ergotherapeut, logopediste of een psycholoog of orthopedagoog zijn.

Na drie tot zes maanden is er een telefonische evaluatie. Tijdens dit gesprek bekijken we samen met u hoe het gaat. Wanneer blijkt dat een vervolgafspraak zinvol is wordt deze gepland.